Edukacja outdoorowa drogą do samodzielności uczniów - o projekcie.

Program: Erasmus+

Typ akcji KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Konkurs 2023

Tytuł projektu: Edukacja outdoorowa drogą do samodzielności uczniów

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie uważają, że najważniejszym zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do dorosłego życia i wyposażenie w umiejętności, które umożliwią mu jak największą samodzielność. Poszukując nowych metod i rozwiązań, dotarli do metody edukacji outdoorowej, która jest doskonale dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jej głównym założeniem jest umożliwienie podopiecznym zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć prowadzonych poza klasą, w plenerze lub w instytucjach użyteczności  publicznej. Metoda pozwala na rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz kształtuje poczucie niezależności i samodzielność. Chcąc wdrożyć metodę edukacji outdoorowej w pracę szkoły, zdecydowali się na opracowanie projektu, który umożliwi im jej gruntowne poznanie. Drugim, równie ważnym powodem, starania się o dofinansowania projektu w ramach programu Erasmus+ była chęć umożliwienia uczniom udziału w mobilności zagranicznej.

CELE

Cele projektu odnoszą się do uczniów, nauczycieli oraz całej placówki.
W odniesieniu do uczniów jest to usamodzielnienie, zwiększenie ich poczucia własnej wartości oraz wzrost kompetencji porozumiewania się językiem angielskim. Umiejętności te przełożą się na motywację do zdobywania wiedzy i na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce. Nauczyciele w toku realizacji projektu poszerzą wiedzę o innowacyjnych metodach nauczania w szczególności edukacji outdoorowej. Poprzez wzięcie udziału w zagranicznych kursach metodycznych w Szwecji i na Cyprze, poznają historię, cele, założenia i sposoby prowadzenie zajęć metodą edukacji outdoorowej oraz wdrożą ją w pracę ZSS w Warcie. Szkolenia dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, które zostaną wykorzystane przez nauczycieli do pracy z dziećmi.

DZIAŁANIA

W projekcie będzie uczestniczyć grupa 10 nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych kursach dotyczących metody outdoorowej. Jest to innowacyjna metoda kształcenia oraz rewalidacji, odpowiednia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pięciu nauczycieli weźmie udział w 5-dniowym kursie na Cyprze, a kolejnych pięciu w 5-dniowym  kursie w Finlandii. Główne działanie dotyczące uczniów to ich udział w mobilności na Węgry. W działaniu weźmie udział grupa 5 uczniów z klas IV-VIII, którzy uzyskają najlepsze oceny z języka angielskiego oraz z zachowania. Szkoła partnerską jest ogólnodostępna szkoła podstawowa na Węgrzech- Kalocsai FGYÁI Belvárosi Általános Iskolája. Podczas mobilności uczniowie będą wspólnie z węgierskimi kolegami uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą outdoorową. Wyjazd zostanie poprzedzony przygotowaniem językowym, kulturowym oraz psychologicznym. Z metodą OE zostanie zapoznana cała kadra pedagogiczna, a metoda zostanie wdrożona w pracę szkoły.

PRZEWIDYWANE REZULTATY

Szkolenia dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, które zostaną wykorzystane przez nauczycieli do pracy z dziećmi. Zostanie opracowany zbiór scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metody edukacji outdoorowej. Zajęcia z wykorzystaniem tej metody zostaną na stałe wdrożone w pracę szkoły. Wyszkolona i doświadczona kadra podniesie profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy, a to z kolei wpłynie na lepszy wizerunek szkoły. Stosowanie innowacyjnych metod dostosowanych do potrzeb dzieci, w tym edukacji outdoorowej podniesie poziom kształcenia nie tylko z języka angielskiego, ale również z innych przedmiotów. Udział uczniów w mobilności zwiększy ich samodzielność i niezależność. Rozwiną umiejętność komunikacji w języku angielskim oraz nabędą umiejętności międzykulturowe. W ten sposób nasza placówka stanie się konkurencyjna w regionie.