Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsswarta.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Słowińska, e-mail: e.slowinska@zsswarta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 438294615. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dojście do obiektu

 • Wejście główne znajduje się się od ul. 700-lecia, od strony Parku, gdzie znajduje się parking, w tym miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Działka szkolna jest ogrodzona, furtka umożliwia dostęp OzN poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Lokalizacja obiektów szkoły uwzględnia bezpieczeństwo uczniów na trasie dom - szkoła, tj. trasę z ograniczeniem krzyżowania się komunikacji pieszej z kołową, bez przeszkód i utrudnień terenowych.

 • Zagospodarowanie terenu podkreśla dojście do budynku – ciągi piesze mają wyraźną granicę wyczuwalną również przez osoby niewidome poruszające się z białą laską. 

 • 2. Wejście do budynku.
  1. Jedno z wejść do szkoły jest przeznaczone dla OzN.
  2. Uczniowie mogą wchodzić do szkoły przez jedno główne wejście.
  3. Główne wejście do budynku jest przeznaczone dla OzN i znajduje się na poziomie terenu.
  4. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek, zgłaszający konieczność obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.
  5. W przypadku użycia dzwonka, pracownik obsługi widzący osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do placówki, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, a następnie podejmuje dalsze działania w zależności od zaistniałej potrzeby (np. kieruje osobę ze szczególnymi potrzebami do sekretariatu szkoły/ pomaga w sprawnym dostaniu się do niego lub jeśli istnieje taka potrzeba, powiadamia innego pracownika szkoły, który niezwłocznie udaje się do interesanta ).
  6. Elementem strefy wejściowej budynku jest także przedsionek/wiatrołap. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich zapewniono bezkolizyjne manewrowanie między zewnętrznymi a wewnętrznymi drzwiami.
  7. W przestrzeni przedsionka nie znajdują się żadne elementy, które mogą ograniczać poruszanie się użytkowników.
  8. Wyeliminowane są progi w drzwiach, stopery na posadzkach czy wycieraczki wystające ponad powierzchnię ruchu na wysokość większą niż 2 cm.
  9. Strefa przedsionka ma zapewniony dostęp do światła dziennego.
  10. Drzwi wejściowe są widoczne, łatwe w obsłudze i mają wymiary umożliwiające swobodne przemieszczanie się użytkowników.
  11. Drzwi wejściowe są widoczne dla osób o ograniczonej ostrości i polu widzenia oraz kontrastują z tłem ściany i posadzki.
  12. Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia, które znajdują się na jednym poiomie - parterze .
  13. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu korytarza, za sekretariatem.
  14.  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - na terenie placówki  są parkingi, w tym jedno wydzielone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.  

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Szkoła ma dostęp do dziennika elektronicznego - Vulcan (forma przeglądarkowa).