Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Historia

Historia

1968 / 1973

 • WRZESIEŃ 1968 r. - Z inicjatywy Kierownika Szkoły Podstawowej w Warcie p. Antoniego Astemberga powstaje Szkoła Podstawowa Specjalna zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Warcie. Na stanowisko Kierownika powołano p. Janinę Bartczak.
 • CZERWIEC 1972 r.- Zapada decyzja przeniesienia Szkoły Podstawowej Specjalnej do budynku położonego w Dusznikach koło Warty.
 • WRZESIEŃ 1972 r. - Decyzją Wydziału Oświaty następuje powrót do budynku Szkoły Podstawowej w Warcie, niestety przepadają pomoce zgromadzone w Dusznikach. Na wniosek dyrektora p. A. Astemberga Szkoła Podstawowa Specjalna zostaje przekształcona na klasy specjalne przy Szkole Podstawowej w Warcie.
 • LISTOPAD 1973 r. - Następuje przeniesienie klas specjalnych do budynku w Raczkowie. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej zostaje p. Danuta Gołąb. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: p. Jadwiga Paszkowska, p. Jadwiga Sikorska, p. Maria Woźniak, p. Krystyna Dzieran i p. Janisław Dzieran.
 •  
 •  

  1974

  • LUTY 1974 r. - Dzięki staraniom grona nauczycielskiego i pomocy Wydziału Oświaty utworzono Internat, w którym zamieszkało 25 dzieci. W Internacie podejmuje pracę p. Ryszard Cybulski.
  • LUTY 1974 r. - Szkoła zmienia nazwę na Państwowy Zakład Wychowawczy.
  •  

  1974/1976

  • 1974/1975 - Wzrasta liczba wychowanków Zakładu do 76, w tym 40 przebywa w Internacie. W szkole funkcjonuje pełna liczba oddziałów klasowych; od kl. I do kl. VIII, ponadto utworzona zostaje "klasa życia", licząca 14 uczniów. Powiększa się kadra pedagogiczna do 12 osób. Kierownikiem Internatu zostaje p. Janisław Dzieran.
  • 1975/1976 - Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego zostaje p.Janisław Dzieran. Funkcję kierownika internatu pełni p. Ryszard Cybulski. W szkole pracuje 8 nauczycieli , w internacie 6 wychowawców. Utworzona zostaje druga "klasa życia".

   

  1976 / 1980

  • PAŹDZIERNIK 1976 r. - Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w spotkaniu z Ministrem Oświaty i Wychowania Jerzym Kuberskim w Zbiorczej Szkole Gminnej w Warcie. Po raz pierwszy w Radzie Pedagogicznej Specjalnego Zakładu Wychowawczego uczestniczył wizytator - metodyk p. Jan Sierzchała.
  • Placówka jest wizytowana przez przedstawiciela Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Funkcję kierownika Internatu przejmuje p. Konstanty Idzikowski.
  • 1977/1978 - Wzrasta liczba wychowanków Zakładu do 99. Na stanowisko Dyrektora Szkoły powołany zostaje p. Henryk Kałużny. Pani Urszula Piecyk otrzymuje nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.
  • 1979/1980 - Na terenie Zakładu bardzo prężnie działa drużyna harcerska.
  •  

  1980/1981

  • WIOSNA 1981 r. - Mieszkańcy Chabierowa domagają się zwrotu budynku szkoły, powraca problem znalezienia lokum do prowadzenia zajęć lekcyjnych.
  •  

  1981/1982

  • WRZESIEŃ 1981 r. - Szkoła Podstawowa Specjalna zostaje przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Warcie.
  •  

  1982/1983

  • WRZESIEŃ 1982 r - Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego nadal jest p. Janisław Dzieran, dyrektorem szkoły p. Henryk Kałużny. Po odejściu kierownika Internatu p. K. Idzikowskiego funkcję tę przejmuje ponownie p. Ryszard Cybulski.

   

  1984

  • CZERWIEC 1984 r. - Pod znakiem zapytania stanęło istnienie PZW, ponieważ społeczność Raczkowa wystąpiła o utworzenie w budynku szkoły zajmowanej przez naszych wychowanków ośmioklasowej szkoły podstawowej.
  • Aktualnie w budynku Internatu przebywa 70 wychowanków.
  •  

  1984/1985

  • 1984 r. - Rada Pedagogiczna powołuje na stanowisko dyrektora szkoły p. Ewę Kępę, a na stanowisko kierownika Internatu p. Barbarę Bujnicką.
  • STYCZEŃ 1985 r. - Zmiana nazwy z Państwowego Zakładu Wychowawczego (PZW) na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (SOSW) Nr 3 w Raczkowie.
  •  

  1986/1987

  • Uroczyście obchodzona jest 145 rocznica urodzin opiekuna Szczepu Harcerskiego Marii Konopnickiej. Realizowane jest hasło alertowe Naczelnika ZHP "Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek".
  • CZERWIEC 1986 r. - Dzieci z "klas życia" biorą udział w I Olimpiadzie Sportowej w Wieluniu.
  •  
  •  

  1987/1988

  SZKOŁA MA WŁASNY BUDYNEK

  • Uroczyste oddanie nowego budynku szkoły do zajęć lekcyjnych z udziałem władz politycznych i administracyjnych. Po odejściu p. B. Bujnickiej kierownikiem Internatu zostaje p. Ewa Sitarek.
  •  

  1988/1989

  • Następuje zmiana na stanowisku kierownika Internatu, funkcję tę przejmuje p. Rafał Kurasiak.
  •  

  1990/1992

  • MARZEC 1990 r.- Dyrektor Ośrodka poinformował Radę Pedagogiczną o prawdopodobieństwie likwidacji Internatu w Raczkowie
  • 1991 r.- Opracowany zostaje Statut SOSW nr 3 w Raczkowie.
  • MARZEC 1992 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej Dyrektorem SOSW na następne 5 lat zostaje p. Janisław Dzieran.
  •  

  1993

  INTERNAT MA WŁASNY BUDYNEK

  • WRZESIEŃ 1993 r.- Oddano do użytku Ośrodka stołówkę i budynek przeznaczony na Internat w miejscowości Włyń.
  •  

  1996 / 1997

  • Nastąpiły zmiany w projekcie organizacyjnym SOSW, wynikające z Zarządzenia Nr 9 MEN z dn. 7 czerwca 1996 r.; m. in. nastąpiła zmiana nazwy "szkoła życia" na szkołę podstawową specjalną dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  • MAJ 1997 r. - Rada Pedagogiczna SOSW w Warcie podjęła Uchwałę o przedłużeniu na następne 5 lat pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka przez p. Janisława Dzierana.
  • WRZESIEŃ 1997 r. - Zgodnie z upoważnienia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warcie organizuje i nadzoruje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na terenie gmin: Warta, Goszczanów, Pęczniew oraz nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach.
  •  

  1998/1999

  • WRZESIEŃ - Na stanowisko zastępcy dyrektora ośrodka do spraw zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi głęboko upośledzonymi w Rożdżałach zostaje powołana p. Ewa Kopytek.
  • STYCZEŃ 1999 r.- organem założycielskim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warcie zostaje Starostwo Powiatowe w Sieradzu.
  •  

  1999/2000

  • MAJ - Po raz pierwszy zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem "Wiosna w pełni". Impreza integracyjna organizowana dla wszystkich Ośrodków Specjalnych z terenu dawnego województwa sieradzkiego. Obecnie impreza ta organizowana jest corocznie.
  • CZERWIEC - Odchodzi na emeryturę dyrektor Ośrodka p. Janisław Dzieran.
  •  

  2000/2001

  • SIERPIEŃ 2000 r.- Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej nowym dyrektorem Ośrodka zostaje mgr Jerzy Łodygowski
  • LISTOPAD 2000 r.- Powołano stanowisko Kierownika Internatu we Włyniu, którym została p. Wioletta Łajs - Błaszczyk.
  • GRUDZIEŃ 2000 r. - Odchodzi na emeryturę pani E. Kępa, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Warcie wybrano drogą jawnego głosowania p. Ewę Kopytek.
  •  
  •  

  2001/2002

  • WRZESIEŃ 2001 r.- Przekazano do użytku uczniów nowoczesną pracownię komputerową.

   

  2002/2003

  • PAŹDZIERNIK 2002 r. - Przystąpienie Ośrodka do realizacji programu Promocji Zdrowia w celu uzyskania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
  • MARZEC 2003r. - Utworzono Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze działające pod patronem PTTK.
  • MARZEC 2003 r. - Przystapienie SOSW w Warcie do programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej.
  • KWIECIEŃ 2003 r. - Adaptacja budynku znajdującego się w pobliżu szkoły z przeznaczeniem na salę gimnastyczną.
  • MAJ - CZERWIEC 2003 r. - Wizytacja przeprowadzona przez wizytatora p. Elżbietę Cieślak z jednoczesnym dokonaniem mierzenia jakości pracy szkoły.

   

  2003/2004

  • GRUDZIEŃ 2003 r. - Zmiana nazw: Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Warcie na: Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Warcie.
  • STYCZEŃ 2004 r. - Obchody 30 - lecia istnienia Placówki.
  • MARZEC 2004 r. - Powołany został Szkolny Klub Europejski

   

  2004/2005

  • WRZESIEŃ 2004 r. - Powstał projekt utworzenia Podwórka Terapeutycznego na terenie Ośrodka, który został zrealizowany.
  • MARZEC 2005 r. - Likwidacja funkcji Kierownika Internatu a utworzenie stanowiska V-ce Dyrektora ds. Rewalidacji.
  • MAJ 2005 r. - Stanowisko V-ce Dyrektora ds. Rewalidacji obejmuje p. Irena Mielczarek.
   • MAJ 2005 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej dyrektorem Ośrodka pozostaje p. Jerzy Łodygowski.
   • MAJ 2005 r. - Placówka uzyskuje Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i zostaje wpisana do "Sieci Szkół Promujących Zdrowie".

    

   2005/2006

   • WRZESIEŃ 2005 r. - W Ośrodku powstaje Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 
   • GRUDZIEŃ 2005 r. - MARZEC 2006 r. - uczniowie Naszego Ośrodka uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych w Jarosławcu.
   • GRUDZIEŃ 2005 r. - Ze środków z PFRON - u zostaje zakupiony samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
   • MARZEC 2006 r. - Szkoła dostaje logopedyczny sprzęt specjalistyczny do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
   • SIERPIEŃ 2006 r. -W ramach realizacji projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesny sprzęt komputerowy. Pracownia komputerowa funkcjonująca w bibliotece szkolnej została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

    

   2006/2007

   • LUTY 2007 r. - Utworzone zostało stanowisko Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa, funkcję tą objęła p. Adriana Dzieran.
   • MARZEC 2007 r. - Ośrodek przystąpił do projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej "Wszystko zaczyna się od marzeń", którego realizatorem była Gmina i Miasto Warta
   • MAJ 2007 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej nowym dyrektorem Ośrodka zostaje p. Ewa Kopytek.
   • LIPIEC 2007 r. - Stanowisko V-ce Dyrektora obejmuje p. Edyta Leszczyńska.

    

   2007/2008

   • KWIECIEŃ 2008 r. - Szkoła otrzymuje Salę Doświadczania Świata, zapewniającą stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła
   • MAJ 2008 r. - Ośrodek otrzymuje sprzęt do diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej.
   •  

   LIKWIDACJA INTERNATU WE WŁYNIU

   • KWIECIEŃ 2008 r. - Rada Powiatu Sieradzkiego podjęła uchwałę o likwidacji Internatu we Włyniu.
   • CZERWIEC 2008 r. - W ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesny sprzęt komputerowy. Pracownia komputerowa została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
   • SIERPIEŃ 2008 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły. Decyzją Komisji Konkursowej nowym dyrektorem zostaje p. Wioletta Łajs-Błaszczyk, która na podstawie Uchwały Zarządu powiatu Sieradzkiego Nr 225/2008 obejmuje stanowisko Dyrektora Szkoły od dnia 01 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

    

   2008/2009

   POWSTAJE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE

   • WRZESIEŃ 2008 r. - Zmiana nazwy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warcie na Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.
   • WRZESIEŃ 2008 r. - Stanowisko V-ce Dyrektora obejmuje p. Ewa Kopytek.
   • WRZESIEŃ 2008 r. - Opracowany zostaje Statut ZSS w Warcie.
   • WRZESIEŃ 2008 r. - Przekazano do użytku uczniów nowoczesną pracownię komputerową.
   • KWIECIEŃ - MAJ 2009 R. - Zostaje rozstrzygnięty przetarg na "Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie".
   • MAJ 2009 r. - Rozpoczynają się prace remontowo - budowlane w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Warcie.

    

   2009/2010

   POWSTAJE NOWY BUDYNEK SZKOŁY

   • 1 WRZESIEŃ 2009 r. - Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w nowym budynku szkoły.
   • 01.10.2009 r. - odbywają się zajęcia zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
   • 13.10.2009 r. - Uroczystości związane z otwarciem szkoły i nadaniem imienia Marii Konopnickiej szkołom, które otrzymują brzmienie: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej.

    

   2010/2011

   • PAŹDZIERNIK 2010 - Obchody I rocznicy nadania szkołom imienia Marii Konopnickiej
   • MARZEC 2011 - Odbyła się I Olimpiada Chemiczna z elementami ekologii w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie z szerokim udziałem uczniów placówek specjalnych.

   • 2011/2012

    • PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2011 - Odbyła się całościowa kontrola Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej zwana ewaluacją zewnętrzną, której celem było zbieranie i analizowanie informacji oraz ustalenie poziomu wymagań, które zostały postawione danej placówce.

     

    2012/2013

    • MARZEC 2013 - Szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu ekologicznego "Moja ziemia - mój dom"
    • LIPIEC 2013 r. - Na podstawie Uchwały Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Sieradzkiego przedłużono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie p. Wioletcie Łajs - Błaszczyk na okres od 01 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

     

    2013/2014

    • WRZESIEŃ 2013 - Zespół Szkół Specjalnych rozpoczął prowadzenie zajęć dla młodzieży w Centrum Psychiatrycznym przy Szpitalu w Warcie, lekcje obejmują uczniów gimnazjum, powstały dwie grupy klas gimnazjalnych i jedna grupa uczniów zespołu edukacyjno - terapeutycznego.
    • WRZESIEŃ 2013 - Szkoła otrzymała dotację na nowoczesną ekopracownię dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Moja wymarzona ekopracownia 2013".

     

    2015/2016

    • Szkoła przystępuje do ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej "Szkoły dla Ekorozwoju".
    • Szkoła przystępuje do programu POWER ERASMUS+.

     

    2016/2017

    • Szkoła uzyskuje Certyfikat "Zielona Flaga".
    • Szkoła uzyskuje dofinansowanie i realizuje projekt unijny "Mamy szansę na rozwój" RPO.
    • Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu Mercedes Sprinter.
    • Odchodzi na emeryturę wicedyrektor szkoły p. Ewa Kopytek.
    • Realizacja programu "PASZPORT JĘZYKOWY DLA ROZWOJU EDUKACJI” w ramach projektu: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.
    • Na stanowisko wicedyrektora powołana zostaje p. Halina Woźniak.
    •  
    •  

     2017/2018

     • Realizacja projektu „ Mamy szansę na rozwój”
      XX Biegi Terenowe w Kamionaczu
      VIII  szkolny Konkurs Recytatorski „ W 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę”
      IX Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Razem możemy wiele”
      Szkoła przystępuje do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.


    2018/2019
   •  

    50-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.
    XI Plener Malarski „ Wiosna w pełni”.
    X Integracyjny przegląd Twórczości artystycznej „Razem możemy wiele”.

     

    2019/2020

    

   Organizacja konkursu matematyczno- informatyczno-geograficznego.
   Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z pandemią COVID-19.

    

   2020/2021

   Objęcie funkcji Dyrektora ZZS w Warcie przez panią Elżbietę Słowińską.
   I Bieg na orientację w Kamionaczu.
   Powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu.
   Poszerzenie oferty szkoły o zajęcia z dogoterapii i alpakoterapii.
   Wizyta Ministra Edukacji i Nauki pana Przemysława Czarnka.
   Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „ Twórczość poetycka i prozatorska M. Konopnickiej” pod patronatem Starosty Sieradzkiego.