Szkolny Klub Ekologa

Szkolny Klub Ekologa skupia uczniów, którzy wykazują zainteresowanie środowiskiem oraz jego ochroną.

 

Głównym  celem  działalności  Szkolnego Klubu  Ekologa w Zespole Szkół Specjalnych jest:

- kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów;

- kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec  środowiska;

- nauka  mądrego i oszczędnego  korzystania  z  zasobów  przyrody;

- wyrabianie  nawyków  segregowania odpadów;

- uwrażliwianie  na  piękno  przyrody;

- ukazywanie piękna oraz zróżnicowania przyrodniczego najbliższej okolicy;

- ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;

- kształtowanie umiejętności  korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Szkolny Klub Ekologa ukierunkowany jest na edukację ekologiczną, a w szczególności na tą część, która dotyczy kształtowania właściwych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, właściwych zachowań na obszarach zielonych, czy objętych ochroną. Największą satysfakcją jest świadomość, że społeczność szkolna nie pozostaje obojętna na przyszłość natury i swoją postawą mobilizują innych do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Realizujemy programy i projekty i akcje mające na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 

Program Szkolnego Klubu Ekologa realizowany jest w formie:

- organizowania w szkole konkursów, wystaw prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej

- organizowania wycieczek przyrodniczych

- wykonywania gazetek na tablicy ekologicznej

- pogadanek  o tematyce ekologicznej

- spotkań z ciekawymi ludźmi prowadzącymi działalność ekologiczną

- prac w ogródku szkolnym.

 

Zadaniami programowymi Klubu szkolnego ekologa w roku szkolnym 2023-2024 są:

 

- kontynuowanie idei akcji "Sprzątanie Świata" pod hasłem „Sprzątanie Świata - Polska”,

- udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z ekologią na Ty!” edycja III (załącznik nr 1),

- organizowanie integracyjnych zajęć: Dzień pustej klasy, Dzień Jeża, Światowy Dzień Kota, Światowy Dzień Ziemi, Dzień Polskiej Niezapominajki, Światowy Dzień Pszczół,

- wykonywanie i aktualizowanie gazetki ściennej,

- wykonywanie przyrodniczych doświadczeń,

- przeprowadzanie konkursów o tematyce przyrodniczej – spotkanie młodych ekologów,

- wykonywanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych w ogródku szkolnym,

- zorganizowanie wycieczki do lasu w różnych porach roku

- zorganizowanie konkursów fotograficznych.

 

                                                                       

 Realizatorzy:

 Monika Sobczyk

 Halina Woźniak

 Anna Pawlak

 Edyta Woźniak