Wczesne wspomaganie rozwoju

Drogi Rodzicu/Opiekunie!

Oto w skrócie przestawimy informacje dotyczące zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Mamy nadzieję, że w jasny i czytelny sposób pozyskasz potrzebne informacje.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Co to jest WWRD?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  to wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie poznawczego, ruchowego, społecznego i emocjonalnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Dla kogo jest WWRD i jak organizowane są zajęcia?

Podstawą do objęcia dziecka  zajęciami WWRD jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. WWRD prowadzone może być u każdego dziecka, u którego została wykryta niepełnosprawność lub inne zaburzenia rozwojowe.

Przykłady najczęstszych problemów i zaburzeń przez które dzieci mogą mieć potrzebę korzystania z zajęć WWRD:

 • uszkodzenia wzroku i słuchu,
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
 • ogólne spowolnienie rozwoju.

Zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania  mogą wynosić od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości i  indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia są bezpłatne.

 

Zespół Wczesnego Wspomagania

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, tj.:

 • pedagog:
 • psycholog;
 • logopeda;
 • lub inne osoby, jeśli tylko to wskazane (terapeuta SI, terapeuta INPP).

Zadania zespołu Wczesnego Wspomagania.

 • ustalenie na podstawie Opinii, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia jego rodziny,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • ocenianie postępów, trudności w funkcjonowaniu dziecka,
 •  analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.