Struktura Zespołu Szkół Specjalnych

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Szkoła Podstawowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy.....
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas


INFORMACJE O SZKOLE

Zespół Szkół Specjalnych przeznaczony jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Przeznaczony jest dla dzieci lekko, umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonych intelektualnie oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 7 lat do ukończenia 24 lat, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania.

Kształcenie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

 • 20 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;
 • 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

  Szkoła jest publiczną jednostką, której organem prowadzącym jest Powiat Sieradzki.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W skład Zespołu Szkół w Warcie wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

  Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat.
  Nauka w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podbudowie programowej gimnazjum trwa 3 lata.

Prowadzone są także zajęcia w DPS w Rożdżałach z dziećmi upośledzonymi w stopniu znacznym i głębokim oraz zajęcia indywidualne w terenie.

Uczniowie objęci są specjalistyczną opieką w zakresie:

 • terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęć rewalidacyjnych,
 • zajęć teatralnych,
 • zajęć rozwijających zdolności w kołach zainteresowań,
 • zajęć świetlicowych.

Wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych mają możliwość udziału w:

 • wielu imprezach na terenie szkoły oraz w lokalnych ośrodkach kultury,

 • turniejach i konkursach,

 • wystawach twórczości uczniowskiej,

 • przeglądach teatralnych,
 • zawodach sportowych, olimpiadach specjalnych,

 • plenerach malarskich,

 • wycieczkach turystyczno-krajoznawczych,

 • programach profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym,

 • zajęciach pozalekcyjnych np.: z dogoterapii i hipoterapii.
Początek strony