Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIEstrona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


,,Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim" program realizowany w ramach projektu ,,Mobilność kadry edukacji szkolnej“ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) nr POWERSE- 2020-1-PL01-KA101-080441

Projekt został zaakceptowany do realizacji i uzyskał dofinansowanie w kwocie: 107 339,82 PLN.
W grudniu 2020 została podpisana umowa finansowa.


Program projektu został opracowany w oparciu o Europejski Plan Rozwoju Szkoły, który określa potrzeby szkoły i obszary wymagające poprawy. Cele projektu wynikają z głównych potrzeb szkoły. Są to: rozwinięcie kompetencji językowych naszych nauczycieli i kształtowanie ich wielojęzyczności, lepsza organizacja doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także odniesienie europejskiego wymiaru instytucji oraz pozyskanie szkoły partnerskiej do projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów''.

Na partnera w projekcie wybraliśmy szkołę Idiomas Carlos V w Sewilli. Na naszą decyzję wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze, w Hiszpanii według ustawy z 1990 r. o ogólnej organizacji systemu edukacji (LOGSE) poradnictwo edukacyjne i zawodowe uznawane jest za podstawowe prawo uczniów i podstawową zasadę edukacji, jej jakości i równości. Usługi poradnictwa zawodowego i informacji powinny być świadczone w obrębie całego systemu edukacji i uznawane są za środek niezbędny w indywidualnym kształceniu obowiązkowym w kategoriach wiedzy, umiejętności i wartości.

W projekcie weźmie udział dziesięciu nauczycieli. Będą to osoby, które najlepiej posługują się językiem hiszpańskim oraz są chętne do mobilności, gotowe do podjęcia działań na rzecz współpracy międzynarodowej, wdrażania nowych metod nauczania, pomysłów na organizację doradztwa zawodowego oraz wykonywania zadań związanych z ewaluacją i upowszechnieniem projektu. Uczestnicy projektu będą przygotowywać się do mobilności pod względem językowym, kulturowym i metodycznym. Następnie wezmą udział w dziesięciodniowym kursie językowym w Sewilli w Hiszpanii połączonym z obserwacją pracy szkoły kształcącej osoby ze specjalnymi potrzebami. Uczestnictwo w kursie umożliwi im przełamie bariery językowej. Uczestnicy będą uczęszczać na zajęcia języka hiszpańskiego prowadzone przez rodowitych użytkowników języka, jak również poznają system edukacji w Hiszpanii, metody i techniki pracy stosowane w tamtejszych szkołach. Dowiedzą się w jaki sposób jest tam organizowane doradztwo zawodowe i jak przebiega aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Będą mieć możliwość wymiany doświadczeń z pracującymi tam nauczycielami.

Po powrocie do Polski nauczyciele wykorzystają zdobytą wiedzę w swojej pracy dydaktycznej. Zastosują metody nauczania oraz wdrożą pomysły na organizację doradztwa zawodowego w pracę szkoły, co z kolei wpłynie nie tylko wzrost skuteczności i atrakcyjności zajęć, ale przede wszystkim zwiększy szans uczniów na rynku pracy. Uczestnicy podzielą się zdobytą wiedzą z całą kadrą pedagogiczną szkoły oraz nauczycielami z innych placówek. Będą też informować o projekcie na stronie internetowej szkoły (zarówno po polsku jak i po angielsku), opublikują artykuł w prasie lokalnej. Realizacja projektu przyczyni się zatem do promocji szkoły w regionie oraz na arenie międzynarodowej.